1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט “המתכנה.שופ” הפועל בשם המתחם https://shop.thegrinder.co.il/ . השימוש באתר ו/או רכישה ממנו ו/או באמצעותו כמוהו כהסכמה לתנאי השימוש והתקנון המפורטים להלן, אותם אתם מוזמנים לקרוא בקפידה טרם שימוש.

2. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות קניין רוחני הן של חברת המתכנה לתוכן עברי בע”מ המפעילה את האתר (להלן: “מנהלי האתר”). בכלל זכויות אלה ניתן למנות: שם המתחם, סימן המסחר “פילבן” והלוגו שלו, עיצוב האתר, תמונות האתר, תכני האתר, סמלילים המופיעים באתר, וכן כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר שהוכנו ו/או נרכשו על ידי מנהלי האתר ו/או שלוחיהם. אין לעשות כל שימוש בתכני האתר (ובכלל כך: להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי) בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של מנהלי האתר. באתר עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין האתר ומנהליו לבין צדדים שלישיים, וזכויות היוצרים בתכנים אלה עשויים להיות של אותו צד שלישי. האמור לעיל לגבי שימוש בלתי מורשה בתכני האתר חל גם תכנים אלה. תכני מודעות הפרסומת של מפרסמים באתר, ככל שיש כאלה, הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד וגם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמה בכתב ומראש. מובהר כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבאתר לצורך יצירת ופרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע כלשהם.

3. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי בתכני האתר ובכלל כך שלא ליצור יצירות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.

4. חל איסור להציג את המידע או התכנים, לרבות קטעי וידאו ואודיו, המופיעים באתר במסגור ו/או בכל דרך או צורה אחרת שאינה קישור ישיר לדף האינטרנט המקורי והשלם של האתר.

5. אסור למשתמש לפרסם באתר תוכן בלתי חוקי ו/או פוגעני ו/או מעליב ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או שיש בו כדי לפגוע ברגשות. האתר ומנהליו לא יישאו באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו באתר על ידי צדדים שלישיים.

6. האתר עשוי לכלול תוכן מסחרי ו/או שיווקי מטעמם של צדדים שלישיים. מידע זה מהווה פרסומת לכל דבר ועניין ואינו מהווה המלצה או עידוד לנהוג לפי אותה פרסומת. האתר ומנהליו לא יחובו בכל אחריות לתוכן המסחרי ו/או הפרסומות שיפורסמו באתר. כל עסקה שתיעשה בעקבות המידע האמור אינה עסקה שהאתר ומנהליו הם צד לה ואין להם כל אחריות בגינה.

7. סעיף זה חסר משמעות. הוא נכתב כדי שאם מישהו יעתיק את תנאי השימוש אנחנו נדע זאת.

8. מנהלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים שבאתר יהיו תקינים ויובילו בפועל לאתרי אינטרנט פעילים. מנהלי האתר רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים. עצם קיומו של קישור אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר המקושר יהיה מהימן, עדכני או מלא.

9. השירותים והמידע באתר נועדו לשימוש הציבור כפי שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל גולש. לא תהיה למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ומנהליו בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, והשימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית של הגולש בו.

10. מנהלי האתר אינם מתחייבים ששירותי האתר יינתנו תמיד כסדרם או בלא הפרעות והפסקות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר ו/או מחשבי מנהליו ו/או מחשבי המשתמשים.

11. מנהלי האתר רשאים למנוע את השימוש באיזה מפעילויות האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ולשם כך רשאים לבטל את שם המשתמש והסיסמה שניתנו לך. בכך אין גריעה מזכויות מנהלי האתר על פי כל דין לתבוע סעדים אחרים.

12. המשתמש מתחייב שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר לפגיעה ו/או להפרה של זכויות כלשהן לרבות, אך מבלי למצות: זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, וכן שלא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, ולא לבצע פרסום אסור על פי כל דין. אין לראות בשום טקסט ו/או תמונה באתר משום עידוד להפרת זכויות כלשהן.

13. המשתמש מתחייב להימנע מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או איסוף מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר ו/או ביישומיו. עוד מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר וגולשיו לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת “וירוסים”, “תולעים” ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, וכדומה.

14. המשתמש מסכים כי פרטי כתובות הדוא”ל שיימסרו לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את מנהלי האתר לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש ובכלל כך פרסומות של צדדים שלישיים. מילוי טופס ושליחתו באמצעות האתר מהווים הסכמה מראש לשימוש בפרטי הגולש. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מרשימות התפוצה כמפורט על גבי כל הודעת דיוור ולא תהא לו כל טענה בקשר לקבלת דיוור כאמור.

15. בשימוש באתר נותן המשתמש את הסכמתו לכך שהאתר ומנהליו יחשפו ו/או יעבירו פרטים מזהים אודותיו שהתקבלו ממנו במישרין או בעקיפין (ובכלל כך את פרטי המשתמש, את מספר ה-IP, זמני ההתקשרות ואורכם, וכדומה). המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכות האתר ומנהליו לעשות כן בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, לרבות במקרה של מיזוג פעילות האתר עם צד שלישי ו/או מכירתו לצד שלישי, או בהתאם לדרישות הדין או רשות שלטונית או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת מעבר לקבוע בתנאי שימוש אלה.

16. אין באמור בתנאי שימוש אלה בכדי לגרוע מכל זכות הקמה לאתר ומנהליו לפי כל דין, או בכדי להתיר ביצוע כל מעשה בניגוד לדין. אתה מתחייב בזאת לשפות את מנהלי האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

17. מנהלי האתר אינם מספקים תמיכה טכנית ואינם אחראים לכך שתכני האתר יוצגו באופן מלא על מחשבכם.

18. מנהלי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את האתר לרבות: עיצובו, מראהו, תכניו, השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר בו, בלא צורך להודיע על כך מראש.

19. האתר משמש גם כחנות וירטואלית להפקת ורכישת מתנות ומוצרים מסוגים שונים. המוצרים יימכרו עד גמר המלאי ו/או לפי החלטה אחרת של מנהלי האתר ובלא צורך לספק הסבר כלשהו להפסקת מכירת מוצר זה או אחר באתר.

20. האפשרות לרכישת מוצרים באמצעות האתר ניתנת לתושבי ישראל בגיל 18 שנים ומעלה ואשר ברשותם כרטיס אשראי בתוקף שמכובד ע”י חברות האשראי הישראליות (או באמצעות חשבון PAYPAL תקף), תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל. כתובת זו תשמש ככתובת למשלוח אא”כ יצוין אחרת בטופס ההזמנה.

21. העסקה תיחשב כגמורה רק לאחר אישורה בידי חברת האשראי. ניתן לבטל עסקה באמצעות פניה בטופס המתאים באתר. במקרה שהביטול אושר בכתב – יש להשיב את המוצר לחברה במצב בו התקבל וכל העלויות הכרוכות בכך יחולו על הקונה. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ובתוך 30 יום מתאריך הרכישה. במקרה של ביטול העסקה, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על המוצר עצמו בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח לפי הנמוך מבניהם בהתאם לדין. לשימת לבכם: לא ניתן להחזיר מוצר שחרטו עליו, הדפיסו עליו, רקמו עליו או מוצר שיוצר במיוחד עבור הלקוח.

22. אספקת המוצר בישראל תתבצע בתוך 14 ימי עסקים. מנהלי האתר לא יישאו באחריות לעיכוב במסירת המוצר מעבר לכך ככל שזה ייגרם בידי אירועים שאינם בשליטתם.

23. האחריות למוצר הנרכש מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או דרך פעולתו אשר הוכח כי לא נגרמו על ידי הלקוח. לשם מימוש אחריות יש להציג הוכחת קנייה מקורית מהאתר. הפיצוי הבלעדי למוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום בכל מקרה.

24. אם ייקבע כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את אותו תנאי כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר התנאים.

25. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

26. הכי חשוב: תהנו!